Kwaliteitsbeleid

Home > Informatie > Kwaliteitsbeleid

Algemeen

Wij proberen onze patiënten zo veel mogelijk verantwoorde en doelmatige zorg te leveren. Daarbij willen wij een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken. De dermatologen van DermaPark werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om zich te blijven scholen. Bovendien vergaderen zij tweewekelijks over medisch inhoudelijke zaken, bespreken richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Alle behandelingen in DermaPark zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe medewerkers op een uniforme wijze inwerken. Bovendien hebben al onze doktersassistentes en verpleegkundigen een gespecialiseerde opleiding in de dermatologie gevolgd. Natuurlijk beschikt DermaPark ook over een AED (www.aed4.eu) en volgen alle medewerkers en artsen jaarlijks een reanimatie cursus. Drie van onze medewerkers zijn Bedrijfshulpverlener (BHV) en zijn in 2021 weer volledig gecertificeerd. Wij proberen zo de kwaliteit in DermaPark op een hoog niveau te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald wordt, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

Visitatie

Alle medisch specialisten in Nederland worden iedere vijf jaar door hun collega’s “gevisiteerd”. Dat wil zeggen dat hun praktijk gedurende één of twee dagen wordt doorgelicht door collega’s uit hetzelfde vakgebied. Daarbij wordt de specialisten in feite een spiegel voorgehouden over het functioneren van hun praktijk. DermaPark werd in 2016 gevisiteerd. De aangedragen verbeterpunten zijn inmiddels integraal doorgevoerd. De volgende visitatie werd in verband met de pandemie verplaatst naar maart 2022.

Apparatuur

Net als in iedere andere zorginstelling wordt al onze apparatuur jaarlijks gecontroleerd op deugdelijk functioneren en veiligheid. Dit gebeurt uiteraard door een onafhankelijke instantie.

Hygiëne

In DermaPark zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers die met patiënten, patiëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte. DermaPark wordt tevens jaarlijks gecontroleerd door een ziekenhuishygiënist van de Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Hij draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing van de hygiëneprotocollen.

Het steriliseren van onze instrumenten wordt verzorgd door de (ISO gecertificeerde) sterilisatieafdeling van ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Medicatie

In een zelfstandige kliniek als DermaPark worden regelmatig geneesmiddelen gebruikt en verstrekt. De levering van deze geneesmiddelen en de controle hierop is in handen van de Ziekenhuis Apotheek Noord-Oost Brabant (ZANOB). Tweemaal per jaar wordt er door hen gecontroleerd of de protocollen nog actueel zijn en op de juiste manier worden toegepast. 

DermaPark staat voor hoogwaardige kwaliteit, korte wachttijden, innovatieve behandelmethoden, vriendelijke sfeer, betere service en vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Daarom is DermaPark in 2009 lid geworden van Zelfstandige Klinieken Nederland (www.zkn.nl). Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een korte wachttijd en een optimale behandeling in een prettige omgeving.

in september 2021 is DermaPark weer geauditeerd door Kiwa in verband met de jaarlijkse accreditatie van ZKN. Conclusie was op alle niveau's positief. Er werd geen enkele tekortkoming geconstateerd. De accreditatie is geldig tot de volgende audit in november 2022.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uiteraard voldoet DermaPark aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien de van de AVG. Bovendien hebben alle medewerkers van DermaPark in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. Voor meer informatie klik hier.

Kwaliteitszegel Huidpatiënten Nederland

Vanaf oktober 2012 behoort DermaPark tot de meer dan tien pilot-centra in Nederland die het Kwaliteitszegel van  Huidpatiënten Nederland mogen dragen. Een geruststellend idee.

Alles mag worden gemeld

De afgelopen jaren is door ons hele team hard gewerkt aan het invoeren van het zogenaamde 'Veiligheidsmanagementsysteem' ook wel VMS. Dat betekent onder meer dat wij actief nagaan of er in onze kliniek onveilige situaties bestaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dit systeem is inmiddels gecontroleerd door de keuringsinstantie Kiwa en goedbevonden. Deze accreditatie is geldig tot 1 november 2022.

Niet alleen onze Raad van Bestuur voelt zich verantwoordelijk voor uw veiligheid, ook onze medisch specialisten en de rest van het ondersteunend team dragen daar aan bij.

Zo werken wij continue aan onze cultuur van openheid en transparantie, waardoor het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend zijn. Voor meer over dit zogenaamde Continu VerbeterTraject klik hier. Immers: 'je werkt hier veilig of je werkt hier niet'.

Ook u als patiënt kunt bijdragen bij aan de veiligheid in onze organisatie door onveilige situaties te melden. Dat kan direct aan één van onze medewerkers, of door ons een e-mail te sturen.