Veelgestelde vragen

Home > Informatie > Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Natuurlijk kunt u voor aanvullende informatie over uw vergoedingen altijd terecht bij ons secretariaat dat bereikbaar is via het algemeen toegangsnummer: 0413-242090.

Klik op de vraag om uw antwoord te tonen.

DermaPark is een zogenaamd Zelfstandig Behandelcentrum of ZBC. Een Zelfstandig Behandelcentrum is een polikliniek buiten het ziekenhuis waar door de overzichtelijke kleine organisatie snel kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Sinds de opening van DermaPark in 2009 beschikt Uden over een volledig nieuw ingerichte polikliniek waar u terecht kunt voor de behandeling van alle soorten huidziekten, huidkanker en spataderen. De kliniek maakt gebruik van moderne apparatuur en instrumenten en werkt volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Als patiënt van DermaPark bent u verzekerd van een snelle, doelgerichte en professionele behandeling in een gemakkelijk toegankelijke en patiëntvriendelijke omgeving. Na uw aanmelding streven wij ernaar om binnen een week een afspraak voor u te maken, direct met de dermatoloog. 

Wij streven ernaar om de behandeling zoveel mogelijk al in het eerste consult te laten plaatsvinden. Dat lukt in meer dan 90% van de gevallen. DermaPark bent u er daarom van verzekerd dat uw behandeling begint binnen 3 weken na uw eerste consult. Nooit later! De zorg die wij u leveren is altijd op basis van de nieuwste vorm van 'evidence based medicine'. Dat betekent dat wij behandelingen pas inzetten wanneer ze wetenschappelijk zijn bewezen. Is er sprake van spoed zoals de behandeling van kwaadaardige moedervlekken (melanomen), dan wordt u direct geholpen.

Heeft u spataderen? Dan kunt u rekenen op ons 'one-stop-shop' principe waarbij u aan het einde van uw eerste bezoek het complete behandelplan op papier meekrijgt. En dankzij de geavanceerde technieken waarmee wij werken, zijn wij bijvoorbeeld in staat om uw behandeling ook in de zomer voort te zetten.

In het Bevrijdingspark in het centrum van Uden, naast de grootste AHOED van Nederland: MediPark. AHOED staat voor: Apotheker en Huisartsen Onder Een Dak. Daarmee heeft u ook nog eens een apotheek voor al uw recepten op loopafstand.

Op werkdagen kunt u bovendien iedere ochtend van 07.30 tot 12.00 in dit gebouw terecht om bloed te laten prikken. Voor een overzicht van alle prikposten in de regio klik hier.

Natuurlijk parkeert u bij ons gratis.

  • Korte toegangstijd
  • Afspraken die bij uw agenda passen
  • Ervaren dermatologen
  • Steeds uw eigen dermatoloog
  • Meer dan 80% van de behandelingen tijdens het eerste consult
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
  • Gratis parkeren voor de deur
  • Verzekerde zorg en contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars

De meeste behandelingen in DermaPark vallen onder de zorgverzekeringswet en worden, net als in het verleden, volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico. Sinds 2009 hebben wij steeds met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De onderhandelingen voor 2021 zijn afgerond.

Sommige behandelingen worden echter niet vergoed. Bijvoorbeeld kleinere spataders. Daarvoor heeft DermaPark tarieven vastgesteld. 

Ja, u heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Zonder verwijzing worden de kosten van een bezoek aan de dermatoloog nooit vergoedt door een zorgverzekeraar. Om deze situatie te voorkomen geldt bij Ceulen Klinieken de huisregel dat u zonder geldige verwijzing géén afspraak bij de dermatoloog kunt maken. 

In 2005 introduceerde het ministerie van Volksgezondheid, de DBC-financierings-systematiek voor alle zorginstellingen (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra). De overheid wilde met dit DBC (DiagnoseBehandelCombinatie) systeem marktwerking in de gezondheidszorg stimuleren, en daarmee bevorderen dat patiënten en verzekerden bewust kiezen voor zorg. Bovendien zou de zorg daarmee overzichtelijker (transparanter) en door de concurrentie goedkoper worden.

Met ingang van 1 januari 2012 zijn verbeteringen aangebracht in de DBC declaratie systematiek: het DOT (DBC's op weg naar transparantie). De declarabele prestaties (behandelingen, operaties, enz.) worden nu niet meer uitgedrukt in DBC's, maar in DBC-zorgproducten. Het doel hiervan is vereenvoudiging van het DBC-systeem.

Een DBC-zorgproduct omvat alle activiteiten (consulten, opnames, operaties, röntgenfoto's etc.) die nodig zijn om een aandoening of ziekte te diagnosticeren en/of behandelen, binnen een bepaalde periode. De looptijd van deze periode is afhankelijk van de zorgactiviteiten die plaats hebben gevonden, maar is maximaal één jaar. Rekenregels bepalen wanneer een (deel)afsluiting wordt gedaan. Door toepassing van de rekenregels kan het zijn dat uw behandeling is 'opgeknipt' in meerdere periodes. Na afloop van elke periode geven zorgaanbieders aan "de grouper" door welke zorg zij precies geleverd hebben. De grouper is een landelijke webapplicatie welke een DBC-zorgproduct afleidt uit de zorgactiviteiten die binnen betreffende periode zijn aangeleverd. Dit product wordt vervolgens in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Iedere declaratie kan van invloed zijn op uw eigen risico. Hierover leest u later meer.

In een DBC-zorgproduct is de zorg voor een patiënt, met een bepaalde zorgvraag, gegroepeerd. De combinatie van zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd en de diagnose die de medisch specialist gesteld heeft zijn bepalend voor de afleiding tot een DBC zorgproduct. Omdat het DBC-zorgproduct pas achteraf wordt gedefinieerd, kan de hoogte van het bedrag dat in rekening wordt gebracht ook pas achteraf definitief worden vastgesteld. Daardoor is het voor zorgverleners vaak niet mogelijk om vooraf aan te geven wat een behandeling zal gaan kosten. Bovendien kan het zijn dat uw zorgverzekeraar pas een jaar na plaatsvinden van een bepaalde zorgactiviteit de factuur ontvangt.

Klik hier voor de video "van Röntgenfoto tot rekening". 

Voor meer antwoorden over deze manier van declareren klikt u hier.

Het tarief van een DBC-zorgproduct is opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent. De kostencomponent dekt de kosten van de instelling en het ondersteunend personeel. De honorariumcomponent vormt de vergoeding voor de medisch specialist.

Zowel de kosten als honorarium component betreffen gemiddelde kosten die voor een zorgproduct gemaakt worden. Omdat u een gemiddelde betaalt, kunnen er op uw factuur dingen staan waar u niet mee te maken hebt gehad. Mogelijk betaalt u bij een operatie aan uw huidkanker bijvoorbeeld ook voor de medisch microbioloog, ongeacht of u een uitgebreid bloedonderzoek hebt gehad. Dit komt voort uit het gegeven dat de microbiologische onderzoeken voor een deel van de huidkankers wel nodig zijn. Die kosten worden verdeeld over alle patiënten met een operatie voor huidkanker. Het bedrag dat u te zien krijgt op uw factuur kan dus hoger of lager zijn dan de daadwerkelijke kosten van de zorgactiviteiten die in het kader van uw zorgvraag zijn uitgevoerd.

Het vooraf inschatten van de totale kosten voor uw behandeling is in veel gevallen lastig. Tijdens de behandeling kan bijvoorbeeld blijken dat een operatie noodzakelijk is terwijl dit aanvankelijk niet nodig leek. Dit is van invloed op de kosten van uw behandeling.

Zoals u waarschijnlijk weet is in 2008 de no-claimregeling vervangen door een verplicht eigen risico per jaar. Alle zorgkosten die u in binnen het tijdsbestek van 1 jaar boven dat bedrag maakt, worden volledig door uw verzekeraar vergoed.
De eigen bijdrage voor 2022 bedraagt: € 385 per volwassen verzekerde.

Klik hier voor meer informatie over het verplichte eigen risico.

De kosten voor uw zorg worden in principe rechtstreeks ingediend bij uw verzekeraar. Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen, dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. U dient tevens rekening te houden met de hoogte van uw eigen risico: ook hierdoor is het mogelijk dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

In de volgende gevallen gaat de factuur niet rechtstreeks naar uw verzekeraar:

Uw zorgverzekeraar heeft (voor uw behandeling) geen contract afgesloten met DermaPark. Dit geldt bijvoorbeeld bij bepaalde buitenlandse verzekeraars.

Uw verzekeringsgegevens zijn niet bekend, onjuist, of niet meer geldig

Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met DermaPark, moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen. DermaPark brengt dan het zogenaamde passantentarief in rekening aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, probeert DermaPark echter te voorkomen dat u zelf de rekening ontvangt.

Uw totale behandeling kan bestaan uit één traject, maar kan in andere gevallen opgeknipt zijn in meerdere deeltrajecten. De (deel)afsluitingen worden bepaald volgens rekenregels waarop DermaPark geen invloed heeft. Evenals andere zorgaanbieders is DermaPark verplicht om te factureren aan de zorgverzekeraar die bij de start van een (deel)traject uw verzekeraar was. De startdatum bepaalt dus bij welke zorgverzekeraar uw declaratie wordt ingediend, maar ook met welke verzekeraar en over welk jaar uw eigen risico verrekend wordt. Pas wanneer het definitieve DBC-zorgproduct is gedefinieerd, en dat kan  zoals eerder beschreven tot een jaar duren, kan er worden gefactureerd. U dient er dus rekening mee te houden dat over een gepasseerd jaar alsnog declaraties kunnen worden ingediend.

Een voorbeeld:

Op 2 december 2018 bezocht u voor de eerste maal een dermatoloog vanwege huidkanker. Na onderzoek bleek dat deze huidkanker operatief moest worden verwijderd en dat gebeurde op 10 januari 2019. Volgens de rekenregels is uw traject 42 dagen na de ingreep gesloten (21 februari). Na sluiting werd het traject naar de grouper gestuurd en werd een zorgproduct gedefinieerd. Dit zorgproduct is bij de verzekeraar in rekening gebracht waarbij u in 2018 verzekerd was. Uw eigen risico wordt (indien van toepassing) dus over het jaar 2018 verrekend. Als u bijvoorbeeld vervolgens op 1 maart 2019 voor een laatste controle bij de dermatoloog komt wordt het zogenaamde initiële traject, dat op 21 februari is gesloten, gevolgd door een vervolgtraject. Volgens de rekenregels wordt dit deeltraject 120 dagen na opening beëindigd (op 15 juni 2019). Dan kan dus pas in augustus 2019 een factuur naar de verzekeraar worden verzonden bij wie u in 2019 verzekerd was. De eventuele verrekening van uw eigen risico vindt in dit geval over het jaar 2019 plaats.

Bent u verhinderd om te komen naar uw afspraak? We vragen u dan om uw afspraak tenminste 24 uur van te voren telefonische te annuleren zodat de tijd die voor wij voor u hebben gereserveerd gebruikt kan worden om een andere patient te helpen. Indien het u niet lukt de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen behouden wij ons het recht voor om de kosten van de geboekte behandeling(en) bij u in rekening te brengen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via: 0413-242090.

U heeft deze informatie gelezen, maar uw vraag zit er niet bij? Dan nodigen we u van harte uit om even contact met ons op te nemen en uw vraag persoonlijk te stellen via e-mail: info@dermapark.nl.